Expozície

 • Dejiny Prešova od 9. do 19.storočia

  Prvá zachovaná písomna správa o meste z roku 1247 sa týka sporov nemeckých osadníkov Prešova s bardejovskými cistercitami ohl'adom hraníc chotára. V roku 1299 získava Prešov, Veľký Šariš a Sabinov mestské privilégiá od Ondreja III. V tomto období je už mesto súdne i správne nezávislé od šarišských županov. Orgány mestskej správy sa rozširujú a ustal'ujú, mesto získava od Ladislava V. v roku 1453 erb, používa svoju pečať, pokračuje vo výstavbe opevnenia - stáva sa významným stredovekým mestom so všetkými atribútmi prosperujúceho slobodného král'ovského mesta.

   Read More
 • Historické hodiny

  Historické hodiny predstavujúce spojenie vedy a umenia majú od samého začiatku nielen technickú, ale aj estetickú funkciu - merať čas čo najpresnejšie a svojím vzhľadom priťahovať pozornosť ľudí. Meranie času bolo predmetom záujmu človeka už v staroveku, kedy si ľudia určovali čas podľa slnka a hviezd. Prvými prístrojmi na meranie času boli rôzne typy slnečných, vodných, pieskových, ortuťových či sviečkových hodín. Mnohé z nich pretrvali až do novoveku (napr. slnečné alebo presýpacie hodiny). Tieto elementárne prístroje na meranie času boli nahradené vynálezom kolieskových mechanických hodín, ktorých vývoj sa uberal od najstarších mohutných železných vežových hodín a orlojov v 13. – 14. storočí, k prvým interiérovým hodinám, ktoré sa objavili na začiatku 15. storočia. Výrobcovia hodinových strojov a výrobcovia hodinových skriniek úzko spolupracovali až do konca 17. storočia. V 18. a 19. storočí s rozvojom hodinárstva sa začali špecializovať.

   Read More
 • Historické zbrane

  Odkedy človek začal používat' nástroje, boli medzi nimi také, ktoré sa dali použit' ako zbrane. Spočiatku slúžili predovšetkým na lov, neskôr sa začalo bojovat' o majetok, hranice, územia. Expozícia dokumentuje vývoj ručných palných zbraní a pobočných chladných zbraní od 16. storočia do 20. storočia. Vyčlenené obdobie je na jednej strane ohraničené najstaršími exponátmi, ktoré múzeum vlastní, na druhej strane prudkým rozvojom priemyselnej výroby zbraní pre potreby armád koncom 19. storočia. Výstava umožňuje spoznat' druhovú rozmanitost' exponátov,technický vývoj, ale aj remeselnú zručnosť a umelecké cítenie výrobcov.

   Read More
 • Historický nábytok a interiérové doplnky

  V interiéri vstupnej siene, na poschodí mestského paláca Rákociovcov, je pôvodná renesančná architektúra /stĺpy, klenby, krb/ zo 17. storočia. Nábytok z polovice 18. storočia je zastúpený dvoma komodovými sekretármi tabernákulového typu. Z konca 18. storočia je intarzovaný stolík a tiež súprava sedacieho nábytku so stolíkom. Nábytok z 19. storočia je zastúpený empírovou súpravou dvoch kresiel a stolíka s ebenovou dyhou a intarziou, drevenou truhlicou s bohatou rezbárskou výzdobou, kreslo s vyšívaným čalúnením a kreslom zdobeným portrétmi významných osobností uhorských dejín vyrobené pri príležitosti osláv milénia.

   Read More
 • Mikuláš Moyzes

  Záver expozície  dejín mesta Prešova je venovaná významnej osobnosti, hudobnému skladateľovi, pedagógovi a organistovi Mikulášovi Moyzesovi, ktorý najplodnejšie obdobie svojho života prežil v Prešove /1908 – 1944/. Pri vzniku ČSR ako predseda Slovenskej národnej rady v Prešove organizuje slovenské školstvo, kultúru, hudobný a spoločenský život. Bol správcom štátneho učiteľského ústavu, profesorom hudby a vedúcou osobnosťou kultúrnych spolkov v Prešove i na Slovensku.

   Read More
 • Neživá príroda

  Expozícia Neživá príroda bola návštevníkovi sprístupnená v roku 2014. Ponúka pohľad do geologickej minulosti regiónu Prešov. Prináša poznatky o spôsobe ťažby a získavania soli, približuje zašlú slávu dobývania nášho jediného drahokamu, drahého opálu. Expozícia tiež návštevníkovi približuje spôsoby získavania nerastných surovín, ako aj ich všestranné využitie. Prostredníctvom vystavených exponátov skamenelín sa ponára do minulosti a ponúka obraz života pred mnohými miliónmi rokov.

   Read More
 • Salašníctvo na Šariši

  salasSalašníctvo, na Šariši „bačovstvo“, je karpatský spôsob chovu oviec, ktorý prenikol koncom 14. storočia do Šariša ako valašská kolonizácia. Pôvodnými nositeľmi a šíriteľmi tejto pastierskej kultúry boli Valasi a Karakačania, na Šariši Rusíni..

   Read More
 • Soľnobanské čipky

  Národopisná expozícia s názvom Soľnobanské čipky sprístupňuje návštevníkom segment materiálnej kultúry, korene ktorého  siahajú do konca 16. storočia s kontinuálnou tradíciou dodnes.

  Čipka ako ochranno-dekoračný prvok  odevu sa v okolí Soľnej Bane začína šíriť medzi ľudom na prelome 16. a 17. storočia vďaka rodu Šóšovcov (Soós). Tradícia hovorí o čipkárkach z Talianska, ktorých úlohou bola príprava vena pre nevesty zo spomínaného rodu. Remeslu, či skôr umeleckému remeslu, sa však priučili aj ženy baníkov i remeselníkov a paličkovaná čipka, ako vedľajšia forma zárobku, začala naplno prekvitať.

   Read More
 • Sto rokov korunovej meny na Slovensku

  Expozícia začína všeobecným úvodom o platidlách, kde na prvých paneloch vystavujeme najstaršie nálezy mincí z Prešova a okolia a mince viažúce sa k regiónu. Najstaršou je keltská tetradrachma z 2. pol. 2. stor. pr. Kr. Vzácne sú rímske cisárske strieborné denáre z prelomu letopočtov z hromadného nálezu na Mičurinovej ulici v Prešove. Zlaté dukáty dopĺňajú vzácne núdzové platidlá z obdobia protihabsburských stavovských povstaní – polturáky razené v Prešove – Eper bloky a papierové platidlá z revolučných rokov 1848-1849 tlačené aj v Sabinove. Základ expozície tvoria tématické celky venované korunovej mene od jej vzniku r. 1892.

   Read More
 • Z dejín hasičstva na Slovensku

  Po piatich rokoch absentovania jedinej celoslovenskej stálej expozície venovanej histórii hasičstva a hasičskej techniky na Slovensku bola 4. mája tohto roku v Krajskom múzeu v Prešove opäť  sprístupnená   výstava s týmto zameraním. Nadväzuje tak na expozíciu Človek a oheň – minulosť a prítomnosť požiarnej ochrany  na Slovensku, ktorá bola pre verejnosť otvorená v prešovskom Múzeu 12.októbra 1978. Vznikla ako výsledok celoživotného zberateľského úsilia popredného činovníka v požiarnickom hnutí Prešovčana Pavla Košíka /1902 – 1981/, ktorý svoju početnú súkromnú zbierku venoval vtedajšiemu Múzeu SRR v Prešove. Stala sa základom nového zbierkového fondu a následne aj stálej expozície.

   Read More
 • Z pokolenia na pokolenie

  Z pokolenia na pokolenie- história materiálnej a duchovnej kultúry Šarišskej dediny.

  Historické územie Šariša je neprerušovane osídľované od Slovanského obdobia. V 13.st je toto územie osídľované nemeckými kolonistami a v 14. st. severozápadnú karpatskú oblasť ovplyvnila kolonizácia podľa valaského práva, ktorá v regióne Šariša doznieva ešte v 18. st. Ľudová kultúra tohto regiónu si udržala svoj pôvodný poľnohospodársky charakter, doplnený čiastočne o chov dobytka a oviec.

   Read More
 • Dejiny Prešova od 9. do 19.storočia
 • Historické hodiny
 • Historické zbrane
 • Historický nábytok a interiérové doplnky
 • Mikuláš Moyzes
 • Neživá príroda
 • Salašníctvo na Šariši
 • Soľnobanské čipky
 • Sto rokov korunovej meny na Slovensku
 • Z dejín hasičstva na Slovensku
 • Z pokolenia na pokolenie
Zbierka - Požiarna ochrana PDF Tlačiť E-mail

Zbierka dejín požiarnej ochrany a techniky bola v múzeu zriadená koncom minulého storočia a jej základ tvorili predmety zo súkromnej zbierky zanieteného zberateľa pamiatok z histórie požiarnej ochrany, Prešovčana Pavla Košíka. Až v nasledujúcom období sa v múzeu realizoval cieľavedomý zber a dokumentácia písomných i trojrozmerných materiálov z dejín požiarnej ochrany a techniky na Slovensku. Významnú rolu v snažení o založenie hasičského múzea v tomto období znamenala výzva pracovníkov Slovenského národného múzea v Bratislave D. Gonára a I. Kamenca spolu so SV ČSPO - Zachráňme cenné pamiatky, uverejnená v roku 1965 v časopise Požiarnik. Poukázala na viac ako storočnú tradíciu požiarnej ochrany na Slovensku a potrebu systematického zberu a sústredenia historicky cenného materiálu na jedno miesto. Už zo zbierky požiarnej ochrany prešovského múzea sa v roku 1972 pripravila rozsiahla výstava v Technickom múzeu v Košiciach. Stála expozícia prezentujúca túto tematiku vznikla v Múzeu SRR v Prešove až o niekoľko rokov neskôr, 12. októbra 1978. Osobitnú zmienku vo vzťahu ku zbierke si zaslúži Pavol Košík (1902 – 1981). Patril k pozoruhodným postavám slovenského dobrovoľného hasičstva. Od roku 1935 až do roku 1977, keď dovŕšil 75 rokov svojho života, vykonával funkciu veliteľa DHZ v Prešove. Dlhé roky pracoval vo verejných funkciách. Ako živnostník, politicky neangažovaný, bol dva roky (1948-1949) predsedom Mestského národného výboru v Prešove. Štyridsať šesť rokov bol voleným funkcionárom Zväzu požiarnej ochrany, členom predstavenstva okresného výboru, členom Ústredného výboru ZPO SSR a ďalších spoločenských zložiek. Bol osobnosťou, ktorá svojím zanietením a výsledkami celoživotnej práce, zvlášť sústredenou zberateľskou činnosťou, prispela k záchrane neobyčajne cenných predmetov z oblasti požiarnej ochrany celonárodného významu. V súčasnosti je v zbierke požiarnej ochrany evidovaných 11 337 kusov zbierkových predmetov. Vzácnymi sú najmä celodrevená ručná striekačka z konca 18. storočia, parná striekačka firmy WM Knaust z Viedne, viaceré dvojkolesové a štvorkolesové striekačky na ručný pohon maďarskej a rakúskej výroby, hydrofóry, motorové striekačky prevažne československej výroby i agregáty. Pozornosť pútajú predovšetkým dva hasičské automobily značky Škoda, vyrobené v roku 1931 a v roku 1932. Okrem ťažkej hasičskej techniky obsahuje zbierka ďalšie rôznorodé trojrozmerné predmety, ktoré tvorili súčasť hasičskej výzbroje ako kožené a plátenné vedrá, vodné pušky, barlové a vedrové striekačky, trhacie háky, prúdnice a hadice, sacie koše, rozdeľovače, hydrantové nadstavce, hasiace prístroje, dýchacie a kyslíkové prístroje, dymové a plynové masky, signalizačné a spojovacie zariadenia (poplašné zvony, poľnice, trúbky, píšťalky, fakle, lampáše, telefónne centrály a i.). Výraznými hasičskými symbolmi sú zástavy a dobová hasičská výstroj – prilby, uniformy, opasky, sekerky, samaritánske či zdravotnícke pomôcky. Počtom rozsiahlu časť tvoria drobné predmety, akými sú vyznamenania, medaily, plakety, odznaky, vlajky, zápalky a pod. Súčasťou zbierky je bohatá odborná hasičská literatúra, kalendáre, časopisecká tlač a písomné doklady archívneho charakteru, legitimácie, preukazy, vysvedčenia a osvedčenia z ukončených náukobehov a kurzov, diplomy, dekréty, pozvánky, letáky, plagáty, prospekty firiem, série zápalkových nálepiek (domáce i zahraničné) a pod. Cennými dokladmi sú aj hasičský poriadok zavedený cisárom Jozefom II. roku 1788, platný pre celú habsburskú ríšu, ktorý slúžil ako návod na vypracovanie podobných župných či mestských poriadkov, hasičský poriadok mesta Prešova zo 4. decembra 1807, predpisy o hasení v pivniciach vydané vo Viedni roku 1834, slovenský cvičebný poriadok z roku 1883 a z roku 1897, špeciálny katalóg striekačiek firmy WM Knaust z Viedne z roku 1895, protipožiarne predpisy pre cechy mesta Modry, stanovy dobrovoľných hasičských zborov, rôzne pamätnice a iné. Dokumentom osobitného významu je mestská vyhláška o zriadení Ohňohasiaceho a záchranného útvaru v Prešove zo 7. júla 1847. V zbierke sa nachádzajú aj umeleckohistorické predmety viažuce sa k požiarnej ochrane a hasičstvu, najmä olejomaľby významných osobnosti hasičského hnutia na Slovensku, Ferdinanda Martinenga, zakladateľa a prvého veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru v Bratislave, Miloslava Schmidta, druhého veliteľa Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku a iných. Neodmysliteľnou súčasťou zbierky je bohatá fotodokumentácia, ktorá prezentuje širokú škálu činnosti dobrovoľných hasičských zborov cez ich preventívnu, výcvikovú, zásahovú a v minulosti i osvetovú a národno-buditeľskú činnosť. Okrem krátkometrážnych dokumentárnych i hraných filmov sa tu nachádzajú autentické fotografie i fotoreprodukcie najstaršej hasičskej techniky, zakladajúcich členov mnohých dobrovoľných hasičských zborov, zábery z rôznych požiarov, cvičení, náukobehov, kurzov, kultúrno-osvetových i slávnostných podujatí, ako sú divadelné predstavenia, posviacky zástav, striekačiek, oslavy patróna hasičov sv. Floriána a pod. Správcami tejto v rámci Slovenska jedinečnej zbierky boli od jej vzniku Boris Beňovský, Maria Ňachajová, Vladimír Demeter a do roku 2015 Blahoslav Lazorík.

Mgr. Blahoslav Lazorík

expoz_po01expoz_po02expoz_po03expoz_po04expoz_po05expoz_po06

 
Zriaďovateľská listina Krajského múzea - dodatok
Piatok, 10 Február 2017
Zriaďovateľská listina v prílohe.