Expozície

 • Dejiny Prešova od 9. do 19.storočia

  Prvá zachovaná písomna správa o meste z roku 1247 sa týka sporov nemeckých osadníkov Prešova s bardejovskými cistercitami ohl'adom hraníc chotára. V roku 1299 získava Prešov, Veľký Šariš a Sabinov mestské privilégiá od Ondreja III. V tomto období je už mesto súdne i správne nezávislé od šarišských županov. Orgány mestskej správy sa rozširujú a ustal'ujú, mesto získava od Ladislava V. v roku 1453 erb, používa svoju pečať, pokračuje vo výstavbe opevnenia - stáva sa významným stredovekým mestom so všetkými atribútmi prosperujúceho slobodného král'ovského mesta.

   Read More
 • Historické hodiny

  Historické hodiny predstavujúce spojenie vedy a umenia majú od samého začiatku nielen technickú, ale aj estetickú funkciu - merať čas čo najpresnejšie a svojím vzhľadom priťahovať pozornosť ľudí. Meranie času bolo predmetom záujmu človeka už v staroveku, kedy si ľudia určovali čas podľa slnka a hviezd. Prvými prístrojmi na meranie času boli rôzne typy slnečných, vodných, pieskových, ortuťových či sviečkových hodín. Mnohé z nich pretrvali až do novoveku (napr. slnečné alebo presýpacie hodiny). Tieto elementárne prístroje na meranie času boli nahradené vynálezom kolieskových mechanických hodín, ktorých vývoj sa uberal od najstarších mohutných železných vežových hodín a orlojov v 13. – 14. storočí, k prvým interiérovým hodinám, ktoré sa objavili na začiatku 15. storočia. Výrobcovia hodinových strojov a výrobcovia hodinových skriniek úzko spolupracovali až do konca 17. storočia. V 18. a 19. storočí s rozvojom hodinárstva sa začali špecializovať.

   Read More
 • Historické zbrane

  Odkedy človek začal používat' nástroje, boli medzi nimi také, ktoré sa dali použit' ako zbrane. Spočiatku slúžili predovšetkým na lov, neskôr sa začalo bojovat' o majetok, hranice, územia. Expozícia dokumentuje vývoj ručných palných zbraní a pobočných chladných zbraní od 16. storočia do 20. storočia. Vyčlenené obdobie je na jednej strane ohraničené najstaršími exponátmi, ktoré múzeum vlastní, na druhej strane prudkým rozvojom priemyselnej výroby zbraní pre potreby armád koncom 19. storočia. Výstava umožňuje spoznat' druhovú rozmanitost' exponátov,technický vývoj, ale aj remeselnú zručnosť a umelecké cítenie výrobcov.

   Read More
 • Historický nábytok a interiérové doplnky

  V interiéri vstupnej siene, na poschodí mestského paláca Rákociovcov, je pôvodná renesančná architektúra /stĺpy, klenby, krb/ zo 17. storočia. Nábytok z polovice 18. storočia je zastúpený dvoma komodovými sekretármi tabernákulového typu. Z konca 18. storočia je intarzovaný stolík a tiež súprava sedacieho nábytku so stolíkom. Nábytok z 19. storočia je zastúpený empírovou súpravou dvoch kresiel a stolíka s ebenovou dyhou a intarziou, drevenou truhlicou s bohatou rezbárskou výzdobou, kreslo s vyšívaným čalúnením a kreslom zdobeným portrétmi významných osobností uhorských dejín vyrobené pri príležitosti osláv milénia.

   Read More
 • Mikuláš Moyzes

  Záver expozície  dejín mesta Prešova je venovaná významnej osobnosti, hudobnému skladateľovi, pedagógovi a organistovi Mikulášovi Moyzesovi, ktorý najplodnejšie obdobie svojho života prežil v Prešove /1908 – 1944/. Pri vzniku ČSR ako predseda Slovenskej národnej rady v Prešove organizuje slovenské školstvo, kultúru, hudobný a spoločenský život. Bol správcom štátneho učiteľského ústavu, profesorom hudby a vedúcou osobnosťou kultúrnych spolkov v Prešove i na Slovensku.

   Read More
 • Neživá príroda

  Expozícia Neživá príroda bola návštevníkovi sprístupnená v roku 2014. Ponúka pohľad do geologickej minulosti regiónu Prešov. Prináša poznatky o spôsobe ťažby a získavania soli, približuje zašlú slávu dobývania nášho jediného drahokamu, drahého opálu. Expozícia tiež návštevníkovi približuje spôsoby získavania nerastných surovín, ako aj ich všestranné využitie. Prostredníctvom vystavených exponátov skamenelín sa ponára do minulosti a ponúka obraz života pred mnohými miliónmi rokov.

   Read More
 • Salašníctvo na Šariši

  salasSalašníctvo, na Šariši „bačovstvo“, je karpatský spôsob chovu oviec, ktorý prenikol koncom 14. storočia do Šariša ako valašská kolonizácia. Pôvodnými nositeľmi a šíriteľmi tejto pastierskej kultúry boli Valasi a Karakačania, na Šariši Rusíni..

   Read More
 • Soľnobanské čipky

  Národopisná expozícia s názvom Soľnobanské čipky sprístupňuje návštevníkom segment materiálnej kultúry, korene ktorého  siahajú do konca 16. storočia s kontinuálnou tradíciou dodnes.

  Čipka ako ochranno-dekoračný prvok  odevu sa v okolí Soľnej Bane začína šíriť medzi ľudom na prelome 16. a 17. storočia vďaka rodu Šóšovcov (Soós). Tradícia hovorí o čipkárkach z Talianska, ktorých úlohou bola príprava vena pre nevesty zo spomínaného rodu. Remeslu, či skôr umeleckému remeslu, sa však priučili aj ženy baníkov i remeselníkov a paličkovaná čipka, ako vedľajšia forma zárobku, začala naplno prekvitať.

   Read More
 • Sto rokov korunovej meny na Slovensku

  Expozícia začína všeobecným úvodom o platidlách, kde na prvých paneloch vystavujeme najstaršie nálezy mincí z Prešova a okolia a mince viažúce sa k regiónu. Najstaršou je keltská tetradrachma z 2. pol. 2. stor. pr. Kr. Vzácne sú rímske cisárske strieborné denáre z prelomu letopočtov z hromadného nálezu na Mičurinovej ulici v Prešove. Zlaté dukáty dopĺňajú vzácne núdzové platidlá z obdobia protihabsburských stavovských povstaní – polturáky razené v Prešove – Eper bloky a papierové platidlá z revolučných rokov 1848-1849 tlačené aj v Sabinove. Základ expozície tvoria tématické celky venované korunovej mene od jej vzniku r. 1892.

   Read More
 • Z dejín hasičstva na Slovensku

  Po piatich rokoch absentovania jedinej celoslovenskej stálej expozície venovanej histórii hasičstva a hasičskej techniky na Slovensku bola 4. mája tohto roku v Krajskom múzeu v Prešove opäť  sprístupnená   výstava s týmto zameraním. Nadväzuje tak na expozíciu Človek a oheň – minulosť a prítomnosť požiarnej ochrany  na Slovensku, ktorá bola pre verejnosť otvorená v prešovskom Múzeu 12.októbra 1978. Vznikla ako výsledok celoživotného zberateľského úsilia popredného činovníka v požiarnickom hnutí Prešovčana Pavla Košíka /1902 – 1981/, ktorý svoju početnú súkromnú zbierku venoval vtedajšiemu Múzeu SRR v Prešove. Stala sa základom nového zbierkového fondu a následne aj stálej expozície.

   Read More
 • Z pokolenia na pokolenie

  Z pokolenia na pokolenie- história materiálnej a duchovnej kultúry Šarišskej dediny.

  Historické územie Šariša je neprerušovane osídľované od Slovanského obdobia. V 13.st je toto územie osídľované nemeckými kolonistami a v 14. st. severozápadnú karpatskú oblasť ovplyvnila kolonizácia podľa valaského práva, ktorá v regióne Šariša doznieva ešte v 18. st. Ľudová kultúra tohto regiónu si udržala svoj pôvodný poľnohospodársky charakter, doplnený čiastočne o chov dobytka a oviec.

   Read More
 • Dejiny Prešova od 9. do 19.storočia
 • Historické hodiny
 • Historické zbrane
 • Historický nábytok a interiérové doplnky
 • Mikuláš Moyzes
 • Neživá príroda
 • Salašníctvo na Šariši
 • Soľnobanské čipky
 • Sto rokov korunovej meny na Slovensku
 • Z dejín hasičstva na Slovensku
 • Z pokolenia na pokolenie
Zbierka - Najnovšie dejiny PDF Tlačiť E-mail

Zriadením oddelenia socializmu v roku 1960, úlohou ktorého bolo dokumentovať a prezentovať premeny spoločenského zriadenia v politicko-spoločenskej, hospodárskej a kultúrnej oblasti po roku 1945, vznikla zbierka najnovších dejín, pôvodne výstavby socializmu a v nasledujúcom období sa stala prezentačné najexponovanejšou. Jej základ tvorili exponáty z výstavy 15 slobodných rokov budovania Prešovského kraja, ktorá bola v múzeu inštalovaná v roku 1960 a tvorila dobrý predpoklad na zriadenie stálej expozície výstavby socializmu v nasledujúcom roku. Spočiatku náhodný, nesystematický zber dokumentačných materiálov bez ujasnenej koncepcie bol postupne v sieti múzeí na Slovensku zjednotený. Prispel k tomu aj celoslovenský seminár o zriaďovaní expozícií výstavby socializmu, ktorý sa konal z iniciatívy Slovenského národného múzea (SNM) a Kabinetu muzeálnej a vlastivednej práce pri SNM v Bratislave a pri Národnom múzeu v Prahe za účastí 67 pracovníkov múzeí zo Slovenska v roku 1961 v Prešove. Charakter zbierkových predmetov zbierky najnovších dejín je podmienený vlastivedným zameraním múzea a jeho zbernou oblasťou a dokumentuje predovšetkým spoločensko-politický život, priemysel, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, dopravu, obchod a služby, zdravotníctvo, školstvo a kultúra, telovýchova a šport. Zbierka pozostáva najmä z písomného a fotodokumentačného materiálu. Patria k nim výtlačky dobovej regionálnej tlače ako sú noviny Ozvena (1947), Východoslovenská pravda (1949), Hlas ľudu (1945-1950), Prjaševščina (1945), Za nový život roľníctva (1959), Zprávy (1968, 1969) a iné. Cennými písomnými dokumentmi sú prídelové potravinové lístky a šatenky z 50-tych rokov, volebné lístky, obežníky, karty agitátorov pre nábor do JRD, spisy JRD v okresoch Prešovského kraja i doklady o činnosti spoločenských organizácií. Je tu rozsiahla agenda o aktivitách Domu pionierov a mládeže v Prešove z 50. rokov, riešenie tzv. cigánskej otázky, meliorizácia Východoslovenskej nížiny a iné. Medzi rozšírený plošný materiál patria letáky, bleskovky a plagáty z obdobia kolektivizácie poľnohospodárstva, športových i spoločensko-kultúrnych podujatí, nariadenia okresných straníckych a štátnych orgánov, ktoré usmerňovali a riadili plánovaný rozvoj všetkých oblasti života spoločnosti vo forme obežníkov a brožúr. Počtom rozsiahlu kolekciu tvoria vinety výrobkov Šarišských konzervárni a liehovarov n.p. Sabinov z 50. rokov. Okrem vlastnej fotodokumentačnej činnosti múzeum získalo jedinečné fotografie z následkov bombardovania Prešova v decembri 1944, akcia P tzv. Prešovský sobor, akcia Z – výstavba kultúrnych domov, hasičských a športových objektov, kladenie základných kameňov priemyselných závodov, zdravotných a školských zariadení a ďalšie zábery zachytávajúce industrializáciu, urbanistické a stavebné premeny regiónu, kultúrno-spoločenské dianie, masové telovýchovné vystúpenia i úspechy vrcholových športovcov a kolektívov. Múzeum takmer komplexne fotograficky zdokumentovalo väčšinu priemyselných závodov okresu: Závody priemyselnej automatizácie (ZPA), Odevné závody kapitána Nálepku (OZKN), Závod valivých ložísk (ZVL), Východoslovenské ľudové autodružstvo (VĽAD), Autobrzdy, Pozemné stavby, Solivary, Výskumný ústav kovovýroby (VUKOV), Mäsokombinát, Strojstav, Mraziarne, Východoslovenské pekárne, Imuna Šarišské Michaľany, Hydinárske závody Šalgovik, Frucona Sabinov, Východoslovenské strojárne Sabinov, Nový domov Sabinov a ďalšie. Z celoštátneho i regionálneho pohľadu je obsažne zdokumentovaný rok 1968, vrátane záberov zo vstupu vojsk Varšavskej zmluvy. K fotografiám, negatívom a diapozitívom pribudli aj filmové záznamy na 16 mm a 8 mm film - okresné a krajské spartakiády, 1. máje, kladenie základného kameňa divadla (1969), výstavba zimného štadióna, ME juniorov v ľadovom hokeji (1970) a iné. Značné zastúpenie v zbierke majú výrobky podnikov a závodov, odznaky, štandardy, vlajky, diplomy, dekréty, medaily a plakety udeľované kolektívom i jednotlivcom za dosiahnuté pracovné výsledky. Príslušnosť k rôznym povolaniam, profesiám dokladujú uniformy, časti oblečenia, či výstroja. V ostatných rokoch pribudli do zbierky najnovších dejín hodnotné pozostalosti po významných osobnostiach kultúrneho života regiónu, sochárovi Františkovi Gibalovi a scénografovi Martinovi Brezinovi. Zbierka bola v minulosti prezentovaná v stálych expozíciách a výstavami pri všetkých významných štátnych výročiach a regionálnych udalostiach, v súčasnosti len prostredníctvom krátkodobých tematických výstav. Prvým odborným pracovníkom na úseku najnovších dejín bol promovaný historik Juraj Briškár a v priebehu ďalších rokov zbierku spravovali Vladimír Kočí, Jozef Bocko, v rokoch 1967 – 1972 Boris Beňovský a od roku 1972 do roku 2015 Blahoslav Lazorík.

Mgr. Blahoslav Lazorík

1_maj 19468_august 1968amfiteater presovgr_biskupstvo_presov po bomb_ 1945hadzanari 70_ter medzinarodna spec_ vystava robot 1985mlatba na jrd 60_ternd_doprava 1949okresna spartakiada 1985ozkn lipany 60_ter rozluckovy zapas pavlovic_1966uvedenie sk_ prev_v panelarni 1976

 
Zriaďovateľská listina Krajského múzea - dodatok
Piatok, 10 Február 2017
Zriaďovateľská listina v prílohe.