Expozície

 • Dejiny Prešova od 9. do 19.storočia

  Prvá zachovaná písomna správa o meste z roku 1247 sa týka sporov nemeckých osadníkov Prešova s bardejovskými cistercitami ohl'adom hraníc chotára. V roku 1299 získava Prešov, Veľký Šariš a Sabinov mestské privilégiá od Ondreja III. V tomto období je už mesto súdne i správne nezávislé od šarišských županov. Orgány mestskej správy sa rozširujú a ustal'ujú, mesto získava od Ladislava V. v roku 1453 erb, používa svoju pečať, pokračuje vo výstavbe opevnenia - stáva sa významným stredovekým mestom so všetkými atribútmi prosperujúceho slobodného král'ovského mesta.

   Read More
 • Historické hodiny

  Historické hodiny predstavujúce spojenie vedy a umenia majú od samého začiatku nielen technickú, ale aj estetickú funkciu - merať čas čo najpresnejšie a svojím vzhľadom priťahovať pozornosť ľudí. Meranie času bolo predmetom záujmu človeka už v staroveku, kedy si ľudia určovali čas podľa slnka a hviezd. Prvými prístrojmi na meranie času boli rôzne typy slnečných, vodných, pieskových, ortuťových či sviečkových hodín. Mnohé z nich pretrvali až do novoveku (napr. slnečné alebo presýpacie hodiny). Tieto elementárne prístroje na meranie času boli nahradené vynálezom kolieskových mechanických hodín, ktorých vývoj sa uberal od najstarších mohutných železných vežových hodín a orlojov v 13. – 14. storočí, k prvým interiérovým hodinám, ktoré sa objavili na začiatku 15. storočia. Výrobcovia hodinových strojov a výrobcovia hodinových skriniek úzko spolupracovali až do konca 17. storočia. V 18. a 19. storočí s rozvojom hodinárstva sa začali špecializovať.

   Read More
 • Historické zbrane

  Odkedy človek začal používat' nástroje, boli medzi nimi také, ktoré sa dali použit' ako zbrane. Spočiatku slúžili predovšetkým na lov, neskôr sa začalo bojovat' o majetok, hranice, územia. Expozícia dokumentuje vývoj ručných palných zbraní a pobočných chladných zbraní od 16. storočia do 20. storočia. Vyčlenené obdobie je na jednej strane ohraničené najstaršími exponátmi, ktoré múzeum vlastní, na druhej strane prudkým rozvojom priemyselnej výroby zbraní pre potreby armád koncom 19. storočia. Výstava umožňuje spoznat' druhovú rozmanitost' exponátov,technický vývoj, ale aj remeselnú zručnosť a umelecké cítenie výrobcov.

   Read More
 • Historický nábytok a interiérové doplnky

  V interiéri vstupnej siene, na poschodí mestského paláca Rákociovcov, je pôvodná renesančná architektúra /stĺpy, klenby, krb/ zo 17. storočia. Nábytok z polovice 18. storočia je zastúpený dvoma komodovými sekretármi tabernákulového typu. Z konca 18. storočia je intarzovaný stolík a tiež súprava sedacieho nábytku so stolíkom. Nábytok z 19. storočia je zastúpený empírovou súpravou dvoch kresiel a stolíka s ebenovou dyhou a intarziou, drevenou truhlicou s bohatou rezbárskou výzdobou, kreslo s vyšívaným čalúnením a kreslom zdobeným portrétmi významných osobností uhorských dejín vyrobené pri príležitosti osláv milénia.

   Read More
 • Mikuláš Moyzes

  Záver expozície  dejín mesta Prešova je venovaná významnej osobnosti, hudobnému skladateľovi, pedagógovi a organistovi Mikulášovi Moyzesovi, ktorý najplodnejšie obdobie svojho života prežil v Prešove /1908 – 1944/. Pri vzniku ČSR ako predseda Slovenskej národnej rady v Prešove organizuje slovenské školstvo, kultúru, hudobný a spoločenský život. Bol správcom štátneho učiteľského ústavu, profesorom hudby a vedúcou osobnosťou kultúrnych spolkov v Prešove i na Slovensku.

   Read More
 • Neživá príroda

  Expozícia Neživá príroda bola návštevníkovi sprístupnená v roku 2014. Ponúka pohľad do geologickej minulosti regiónu Prešov. Prináša poznatky o spôsobe ťažby a získavania soli, približuje zašlú slávu dobývania nášho jediného drahokamu, drahého opálu. Expozícia tiež návštevníkovi približuje spôsoby získavania nerastných surovín, ako aj ich všestranné využitie. Prostredníctvom vystavených exponátov skamenelín sa ponára do minulosti a ponúka obraz života pred mnohými miliónmi rokov.

   Read More
 • Salašníctvo na Šariši

  salasSalašníctvo, na Šariši „bačovstvo“, je karpatský spôsob chovu oviec, ktorý prenikol koncom 14. storočia do Šariša ako valašská kolonizácia. Pôvodnými nositeľmi a šíriteľmi tejto pastierskej kultúry boli Valasi a Karakačania, na Šariši Rusíni..

   Read More
 • Soľnobanské čipky

  Národopisná expozícia s názvom Soľnobanské čipky sprístupňuje návštevníkom segment materiálnej kultúry, korene ktorého  siahajú do konca 16. storočia s kontinuálnou tradíciou dodnes.

  Čipka ako ochranno-dekoračný prvok  odevu sa v okolí Soľnej Bane začína šíriť medzi ľudom na prelome 16. a 17. storočia vďaka rodu Šóšovcov (Soós). Tradícia hovorí o čipkárkach z Talianska, ktorých úlohou bola príprava vena pre nevesty zo spomínaného rodu. Remeslu, či skôr umeleckému remeslu, sa však priučili aj ženy baníkov i remeselníkov a paličkovaná čipka, ako vedľajšia forma zárobku, začala naplno prekvitať.

   Read More
 • Sto rokov korunovej meny na Slovensku

  Expozícia začína všeobecným úvodom o platidlách, kde na prvých paneloch vystavujeme najstaršie nálezy mincí z Prešova a okolia a mince viažúce sa k regiónu. Najstaršou je keltská tetradrachma z 2. pol. 2. stor. pr. Kr. Vzácne sú rímske cisárske strieborné denáre z prelomu letopočtov z hromadného nálezu na Mičurinovej ulici v Prešove. Zlaté dukáty dopĺňajú vzácne núdzové platidlá z obdobia protihabsburských stavovských povstaní – polturáky razené v Prešove – Eper bloky a papierové platidlá z revolučných rokov 1848-1849 tlačené aj v Sabinove. Základ expozície tvoria tématické celky venované korunovej mene od jej vzniku r. 1892.

   Read More
 • Z dejín hasičstva na Slovensku

  Po piatich rokoch absentovania jedinej celoslovenskej stálej expozície venovanej histórii hasičstva a hasičskej techniky na Slovensku bola 4. mája tohto roku v Krajskom múzeu v Prešove opäť  sprístupnená   výstava s týmto zameraním. Nadväzuje tak na expozíciu Človek a oheň – minulosť a prítomnosť požiarnej ochrany  na Slovensku, ktorá bola pre verejnosť otvorená v prešovskom Múzeu 12.októbra 1978. Vznikla ako výsledok celoživotného zberateľského úsilia popredného činovníka v požiarnickom hnutí Prešovčana Pavla Košíka /1902 – 1981/, ktorý svoju početnú súkromnú zbierku venoval vtedajšiemu Múzeu SRR v Prešove. Stala sa základom nového zbierkového fondu a následne aj stálej expozície.

   Read More
 • Z pokolenia na pokolenie

  Z pokolenia na pokolenie- história materiálnej a duchovnej kultúry Šarišskej dediny.

  Historické územie Šariša je neprerušovane osídľované od Slovanského obdobia. V 13.st je toto územie osídľované nemeckými kolonistami a v 14. st. severozápadnú karpatskú oblasť ovplyvnila kolonizácia podľa valaského práva, ktorá v regióne Šariša doznieva ešte v 18. st. Ľudová kultúra tohto regiónu si udržala svoj pôvodný poľnohospodársky charakter, doplnený čiastočne o chov dobytka a oviec.

   Read More
 • Dejiny Prešova od 9. do 19.storočia
 • Historické hodiny
 • Historické zbrane
 • Historický nábytok a interiérové doplnky
 • Mikuláš Moyzes
 • Neživá príroda
 • Salašníctvo na Šariši
 • Soľnobanské čipky
 • Sto rokov korunovej meny na Slovensku
 • Z dejín hasičstva na Slovensku
 • Z pokolenia na pokolenie
Neživá príroda PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Igor Lazorík   
Piatok, 12 Február 2016 13:38

Expozícia Neživá príroda bola návštevníkovi sprístupnená v roku 2014. Ponúka pohľad do geologickej minulosti regiónu Prešov. Prináša poznatky o spôsobe ťažby a získavania soli, približuje zašlú slávu dobývania nášho jediného drahokamu, drahého opálu. Expozícia tiež návštevníkovi približuje spôsoby získavania nerastných surovín, ako aj ich všestranné využitie. Prostredníctvom vystavených exponátov skamenelín sa ponára do minulosti a ponúka obraz života pred mnohými miliónmi rokov.

Neživá príroda od nepamäti fascinovala ľudí na celom svete. Poskytuje nám obrovské množstvo surovín, ktoré sú potrebné pre náš každodenný život. Neživou prírodou sa podrobne zaoberá vedná disciplína – geológia. Je to náuka o vývoji a stavbe Zeme a jej najvrchnejšej časti, zemskej kôry. Základom poznania v geológii je poznanie minerálov a hornín. Hornina je prírodnina zložená z jedného a viac minerálov. Podľa spôsobu vzniku rozlišujeme tri základné typy hornín: vyvreté, usadené a premenené.

Soľ

Soľ je nevyhnutnou súčasťou nášho života. Príbeh soľného ložiska v oblasti Soľná Baňa sa začal mnoho miliónov rokov do minulosti, v čase keď africký kontinent začal svoju púť smerom na sever k Európe. Ložisko soli, ktoré sa nachádza pri niekdajšej obci Soľná Baňa (dnes mestská časť Prešova), je jediné v minulosti ťažené ložisko soli na Slovensku. Soľ sa tu dobývala banským spôsobom už od roku 1572 šachtou Leopold hlbokou 113 metrov. Okrem dobre známeho výskytu soli pri Soľnej Bani bolo v polovici minulého storočia nájdené ešte jedno ložisko pri obci Zbudza neďaleko Michaloviec. Vekovo ide o čosi mladšie ložisko, ktorého vznik sa datuje asi na obdobie pred 13 až 14 miliónmi rokov. Nanešťastie toto ložisko nebolo nikdy otvorené. Spoločnosť Solivary ukončila ťažbu soli v Prešove v roku 2009.

Opál

Asi najznámejší z pomedzi slovenských opálov je drahý opál z Dubíka neďaleko obce Červenica. Je vzácny tým, že sa v ňom prejavuje hra farieb, tzv. opalizácia. Prvopočiatky ťažby dubníckych opálov sú pomerne nejasné. Predpokladá sa, že boli predmetom dobývania už počas rímskych čias. Prvú písomnú zmienku o dubníckych opáloch máme až z roku 1597, kedy cisár Rudolf II. vydal povolenie na ťažbu Albertovi Magnusovi z Vratislavy. Na Dubníku sa okrem vzácneho drahého opálu vyskytujú častejšie sklený a mliečny opál. Sklený opál má charakteristický lastúrnatý lom a je úplne priehľadný. Na vzduch ale priehľadnosť stráca a stáva sa matným. Okrem Dubníka nachádzame opály na viacerých lokalitách stredného a východné Slovenska. Známe sú predovšetkým výskyty drevného opálu pri obci Povrazník (Veporské vrchy), či mäsový opál z okolia Herlian.

História našej krajiny bola úzko spätá s rozšírenou banskou činnosťou. Boli to predovšetkým ložiská zlata a striebra v Kremnických a Štiavnických vrchoch, ktoré výrazne prispeli k rozvoju baníctva na našom území. Pri hľadaní nový nerastných zdrojov vybudovalo sa mnoho prieskumných banských diel. Ich úlohou bolo preskúmať zásoby rúd v danej oblasti a zhodnotiť ich možnú ťažbu. Podobné prieskumné dielo bolo v minulosti vybudované aj neďaleko Prešova pri obci Zlatá Baňa. Ťažba antimonitových rúd v priestore severne od Zlatej Bane má nejasné počiatky. Od roku 1840 do roku 1861 tu ťažil Ludvig von Corzan. V rokoch 1983-1990 sa realizoval na ložisku Zlatá Baňa prieskum na Pb-Zn rudy. Vyrazilo sa niekoľko prieskumných štôlní – Gemerka, Mária a štôlňa č. 3. Realizácii týchto banských prác predchádzal rozsiahly vrtný prieskum územia. Na ložisku Zlatá Baňa bolo doteraz opísaných 173 druhov minerálov. Najrozšírenejšími sú tu pyrit, sfalerit, galenit, antimonit, markazit a chalkopyrit. Z nerudných prevažujú kremeň, dolomit, kalcit a ankerit.

Sopky

Vulkanické pohoria Východného Slovenska predstavujú Slanské vrchy a Vihorlat. Na ich zložení sa dominantne podieľa andezit. Ide o výlevnú vyvretú horninu sivej až tmavosivej farby s častými výrastlicami rozličných minerálov. Na východných svahoch Slanských vrchov sa nachádza viacero andezitových lomov. Spomenúť možno veľké aktívne lomy pri obciach Slanec a Vechec. Andezity a diorititové porfyrity, ktoré andezity sprevádzajú, obsahujú viacero druhov minerálov. Známe sú predovšetkým chabazit, danburit, stilbit a tridymit. Chabazit nachádzame ako pekné výrastlice v tvare kocky. Ich farba varíruje od bielej, svetložltej až po svetlozelenú. Medzi zberateľmi je obzvlášť cenená jeho odroda fakolit, ktorú tvoria mnohopočetné vzájomne prerastané kryštály. V andezitoch sa miestami vyskytujú aj guľovité agregáty kalcitu, pekné výrastlice andraditu, ale aj množstvo iných minerálov.

1234567

 

 

 
Zriaďovateľská listina Krajského múzea - dodatok
Piatok, 10 Február 2017
Zriaďovateľská listina v prílohe.