Expozície

 • Dejiny Prešova od 9. do 19.storočia

  Prvá zachovaná písomna správa o meste z roku 1247 sa týka sporov nemeckých osadníkov Prešova s bardejovskými cistercitami ohl'adom hraníc chotára. V roku 1299 získava Prešov, Veľký Šariš a Sabinov mestské privilégiá od Ondreja III. V tomto období je už mesto súdne i správne nezávislé od šarišských županov. Orgány mestskej správy sa rozširujú a ustal'ujú, mesto získava od Ladislava V. v roku 1453 erb, používa svoju pečať, pokračuje vo výstavbe opevnenia - stáva sa významným stredovekým mestom so všetkými atribútmi prosperujúceho slobodného král'ovského mesta.

   Read More
 • Historické hodiny

  Historické hodiny predstavujúce spojenie vedy a umenia majú od samého začiatku nielen technickú, ale aj estetickú funkciu - merať čas čo najpresnejšie a svojím vzhľadom priťahovať pozornosť ľudí. Meranie času bolo predmetom záujmu človeka už v staroveku, kedy si ľudia určovali čas podľa slnka a hviezd. Prvými prístrojmi na meranie času boli rôzne typy slnečných, vodných, pieskových, ortuťových či sviečkových hodín. Mnohé z nich pretrvali až do novoveku (napr. slnečné alebo presýpacie hodiny). Tieto elementárne prístroje na meranie času boli nahradené vynálezom kolieskových mechanických hodín, ktorých vývoj sa uberal od najstarších mohutných železných vežových hodín a orlojov v 13. – 14. storočí, k prvým interiérovým hodinám, ktoré sa objavili na začiatku 15. storočia. Výrobcovia hodinových strojov a výrobcovia hodinových skriniek úzko spolupracovali až do konca 17. storočia. V 18. a 19. storočí s rozvojom hodinárstva sa začali špecializovať.

   Read More
 • Historické zbrane

  Odkedy človek začal používat' nástroje, boli medzi nimi také, ktoré sa dali použit' ako zbrane. Spočiatku slúžili predovšetkým na lov, neskôr sa začalo bojovat' o majetok, hranice, územia. Expozícia dokumentuje vývoj ručných palných zbraní a pobočných chladných zbraní od 16. storočia do 20. storočia. Vyčlenené obdobie je na jednej strane ohraničené najstaršími exponátmi, ktoré múzeum vlastní, na druhej strane prudkým rozvojom priemyselnej výroby zbraní pre potreby armád koncom 19. storočia. Výstava umožňuje spoznat' druhovú rozmanitost' exponátov,technický vývoj, ale aj remeselnú zručnosť a umelecké cítenie výrobcov.

   Read More
 • Historický nábytok a interiérové doplnky

  V interiéri vstupnej siene, na poschodí mestského paláca Rákociovcov, je pôvodná renesančná architektúra /stĺpy, klenby, krb/ zo 17. storočia. Nábytok z polovice 18. storočia je zastúpený dvoma komodovými sekretármi tabernákulového typu. Z konca 18. storočia je intarzovaný stolík a tiež súprava sedacieho nábytku so stolíkom. Nábytok z 19. storočia je zastúpený empírovou súpravou dvoch kresiel a stolíka s ebenovou dyhou a intarziou, drevenou truhlicou s bohatou rezbárskou výzdobou, kreslo s vyšívaným čalúnením a kreslom zdobeným portrétmi významných osobností uhorských dejín vyrobené pri príležitosti osláv milénia.

   Read More
 • Mikuláš Moyzes

  Záver expozície  dejín mesta Prešova je venovaná významnej osobnosti, hudobnému skladateľovi, pedagógovi a organistovi Mikulášovi Moyzesovi, ktorý najplodnejšie obdobie svojho života prežil v Prešove /1908 – 1944/. Pri vzniku ČSR ako predseda Slovenskej národnej rady v Prešove organizuje slovenské školstvo, kultúru, hudobný a spoločenský život. Bol správcom štátneho učiteľského ústavu, profesorom hudby a vedúcou osobnosťou kultúrnych spolkov v Prešove i na Slovensku.

   Read More
 • Neživá príroda

  Expozícia Neživá príroda bola návštevníkovi sprístupnená v roku 2014. Ponúka pohľad do geologickej minulosti regiónu Prešov. Prináša poznatky o spôsobe ťažby a získavania soli, približuje zašlú slávu dobývania nášho jediného drahokamu, drahého opálu. Expozícia tiež návštevníkovi približuje spôsoby získavania nerastných surovín, ako aj ich všestranné využitie. Prostredníctvom vystavených exponátov skamenelín sa ponára do minulosti a ponúka obraz života pred mnohými miliónmi rokov.

   Read More
 • Salašníctvo na Šariši

  salasSalašníctvo, na Šariši „bačovstvo“, je karpatský spôsob chovu oviec, ktorý prenikol koncom 14. storočia do Šariša ako valašská kolonizácia. Pôvodnými nositeľmi a šíriteľmi tejto pastierskej kultúry boli Valasi a Karakačania, na Šariši Rusíni..

   Read More
 • Soľnobanské čipky

  Národopisná expozícia s názvom Soľnobanské čipky sprístupňuje návštevníkom segment materiálnej kultúry, korene ktorého  siahajú do konca 16. storočia s kontinuálnou tradíciou dodnes.

  Čipka ako ochranno-dekoračný prvok  odevu sa v okolí Soľnej Bane začína šíriť medzi ľudom na prelome 16. a 17. storočia vďaka rodu Šóšovcov (Soós). Tradícia hovorí o čipkárkach z Talianska, ktorých úlohou bola príprava vena pre nevesty zo spomínaného rodu. Remeslu, či skôr umeleckému remeslu, sa však priučili aj ženy baníkov i remeselníkov a paličkovaná čipka, ako vedľajšia forma zárobku, začala naplno prekvitať.

   Read More
 • Sto rokov korunovej meny na Slovensku

  Expozícia začína všeobecným úvodom o platidlách, kde na prvých paneloch vystavujeme najstaršie nálezy mincí z Prešova a okolia a mince viažúce sa k regiónu. Najstaršou je keltská tetradrachma z 2. pol. 2. stor. pr. Kr. Vzácne sú rímske cisárske strieborné denáre z prelomu letopočtov z hromadného nálezu na Mičurinovej ulici v Prešove. Zlaté dukáty dopĺňajú vzácne núdzové platidlá z obdobia protihabsburských stavovských povstaní – polturáky razené v Prešove – Eper bloky a papierové platidlá z revolučných rokov 1848-1849 tlačené aj v Sabinove. Základ expozície tvoria tématické celky venované korunovej mene od jej vzniku r. 1892.

   Read More
 • Z dejín hasičstva na Slovensku

  Po piatich rokoch absentovania jedinej celoslovenskej stálej expozície venovanej histórii hasičstva a hasičskej techniky na Slovensku bola 4. mája tohto roku v Krajskom múzeu v Prešove opäť  sprístupnená   výstava s týmto zameraním. Nadväzuje tak na expozíciu Človek a oheň – minulosť a prítomnosť požiarnej ochrany  na Slovensku, ktorá bola pre verejnosť otvorená v prešovskom Múzeu 12.októbra 1978. Vznikla ako výsledok celoživotného zberateľského úsilia popredného činovníka v požiarnickom hnutí Prešovčana Pavla Košíka /1902 – 1981/, ktorý svoju početnú súkromnú zbierku venoval vtedajšiemu Múzeu SRR v Prešove. Stala sa základom nového zbierkového fondu a následne aj stálej expozície.

   Read More
 • Z pokolenia na pokolenie

  Z pokolenia na pokolenie- história materiálnej a duchovnej kultúry Šarišskej dediny.

  Historické územie Šariša je neprerušovane osídľované od Slovanského obdobia. V 13.st je toto územie osídľované nemeckými kolonistami a v 14. st. severozápadnú karpatskú oblasť ovplyvnila kolonizácia podľa valaského práva, ktorá v regióne Šariša doznieva ešte v 18. st. Ľudová kultúra tohto regiónu si udržala svoj pôvodný poľnohospodársky charakter, doplnený čiastočne o chov dobytka a oviec.

   Read More
 • Dejiny Prešova od 9. do 19.storočia
 • Historické hodiny
 • Historické zbrane
 • Historický nábytok a interiérové doplnky
 • Mikuláš Moyzes
 • Neživá príroda
 • Salašníctvo na Šariši
 • Soľnobanské čipky
 • Sto rokov korunovej meny na Slovensku
 • Z dejín hasičstva na Slovensku
 • Z pokolenia na pokolenie
EKOLÓGIA V OBJEKTÍVE PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Štvrtok, 13 November 2008 15:13

OD 19.11. 2008 - VERNISÁŽ O 16°° HOD.

Cieľom tejto výstavy je ukázať vplyv nadmernej spotreby energie na prírodu, život a zmeny podnebia a tým vyburcovať pomocou unikátnych snímok zodpovednosť ľudí.

Výstava Ekológia v objektíve je o klimatických zmenách V Prešove, 20. november 2008 – Ukázať vplyv nadmernej spotreby energie na prírodu, život a zmeny podnebia a vyburcovať pomocou unikátnych snímok zodpovednosť ľudí je cieľom výstavy tretieho ročníka fotografickej súťaže Ekológia v objektíve. Hrozba klimatických zmien a človekom vyvolanej klimatickej zmeny so sebou prináša mnohé katastrofické scenáre, ktoré nastanú, ak sa čo najskôr nezmení správanie ľudí a nakladanie s energiami. Termín globálne oteplenie, hoci neznie veľmi hrozivo, so sebou prináša mnohé zmeny, na ktoré nie je ľudstvo pripravené. Stúpanie hladiny morí ohrozí milióny ľudí žijúcich na pobreží. Bežnými sa stanú výrazné výkyvy počasia, sucho, silné búrky a povodne. Očakáva sa, že choroby ako malária, astma, encefalitída, tuberkulóza, lepra a iné sa stanú oveľa bežnejšími ako dnes. Mnohé rastliny a živočíchy sa tiež nebudú vedieť vyrovnať so zmenami, ochoreniami a škodcami. Situácia je natoľko alarmujúca, že Nobelovu cenu za mier získal v roku 2007 za boj proti globálnemu otepľovaniu bývalý americký viceprezident Albert Gore spolu s Medzivládnym panelom pre zmenu klímy (IPCC). Po slávnostnej vernisáži, ktorá prebehla 19. novembra, si záujemcovia budú môcť pozrieť výstavu ocenených fotografií do 31. decembra 2008 v Krajskom múzeu Prešov. "Do tejto súťaže sa mohli zapojiť amatérski aj profesionálni fotografi a poslať svoje fotografické práce, ktoré korešpondujú s aktuálnou témou. Pre tento rok znela Vedou proti klimatickej zmene,“ informoval koordinátor súťaže Alexander Móži. Fotografie boli počas októbra vystavené v novej budove bratislavského Slovenského národného divadla, kde zožali vynikajúce ohlasy. Tento rok sa do fotosúťaže prihlásilo 232 autorov a súťažilo 1 012 fotografií. "Súťaž bola v dvoch kategóriách, a to od 10 do 18 rokov a nad 18 rokov. Každý súťažiaci mohol prihlásiť najviac deväť svojich fotografií," uviedol Móži. O víťazoch rozhodovala odborná porota, ktorá bola aj tento rok zložená z vedcov a fotografov. Na základe hlasovania na webovej stránke projektu www.ekologiavobjektive.sk bola víťaznej snímke udelená Cena internetu. Po uzavretí prihlasovania prác koncom septembra 2008 o víťazoch rozhodovala porota, ktorá bola aj tento rok zložená z odborníkov na obe oblasti – vedu i fotografiu. Predsedníčkou poroty je fotografka s dlhoročnou pôsobnosťou na katedre fotografie VŠVU Prof. Milota Havránková, fotograf Mgr. Pavol Breier, ktorý sa zameriava na dokumentárnu fotografiu a reportáž a fotografiu krajiny. Pozvanie do poroty prijali aj meteorológ a klimatológ Prof. RNDr. Milan Lapin, CSc. z Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK Bratislava, spevák a fotograf Peter Nagy, za UNEP (United Nations Environmental Program) riaditeľ regionálneho a environmentálneho centra – Ing. Vladimír Hudek, CSc., za Ministerstvo životného prostredia Ing. Janka Dulayová, vedúca oddelenia styku s verejnosťou. Zo spoločnosti Bayer bol v porote Ing. Rastislav Bielik, PhD. Fotografia, ktorá najlepšie vystihla tému, získala hlavnú cenu Grand Prix. "Je ňou peňažná cena vo výške 30 000 Sk (takmer 995.8 €). Pre víťazov v oboch kategóriách boli okrem toho pripravené ceny v celkovej hodnote 120 000 Sk (3 983 €), napríklad možnosť prezentácie fotografií v časopise DiGi Revue, účasť na víkendovom fotografickom workshope a poukážky na fotografické služby," informoval Móži. Súťaž Ekológia v objektíve je jednou z mnohých aktivít spoločnosti Bayer v oblasti ochrany životného prostredia a spoločenskej zodpovednosti. Bayer sa 3 roky po sebe stal celosvetovým lídrom v rámci chemických firiem v boji proti znečisťovaniu a v oblasti pozitívnych zmien priateľských k životnému prostrediu. Už v súčasnosti plní prísne normy v produkcii emisií, do zmien súvisiacich so životným prostredím a trvalo udržateľným rozvojom plánuje v nasledujúcich 5 rokoch investovať miliardu eur. Klaus Mittmann zo spoločnosti Bayer dodáva: „Zároveň však nechceme ostať v tejto činnosti osamotení, naším cieľom je, aby sa k podobným aktivitám pridali aj ostatní, aby to malo vplyv pre budúce generácie v boji proti klimatickej zmene.“ Bayer je preto celosvetovým partnerom UNEP – Environmentálneho programu pri OSN.